<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin mittaaminen

 

Markkinoinnin pääasiallinen tehtävä on tukea yritystä sen tavoitteissa ja yleensä yhtenä tärkeimpinä tavoitteina ovat kasvun ja uusasiakashankinnan edistäminen. Tästä huolimatta markkinoinnin mittaaminen rajoittuu varsin usein aivan muihin mittareihin ja sen vaikutusta liiketoiminnalle ei pystytä näyttämään.

Kun markkinointia mitataan oikeilla mittareilla, voidaan:

 • osoittaa markkinointiin tehtyjen panostusten tuloksellisuus ja tuotto yritykselle
 • kehittää markkinointia entistä tuloksekkaammaksi
 • nostaa markkinoinnin arvostusta yrityksessä
 • helpottaa markkinointibudjetin saamista

Katso webinaaritallenne markkinoinnin mittaamisesta, jossa kerromme miksi, miten ja millaisilla mittareilla B2B-markkinointia tulisi mitata ja mitä tällä voidaan saavuttaa.

Lataa myös maksuton opas markkinoinnin mittaamisesta, josta saat lisätietoa markkinoinnin bisneskriittisistä mittareista.

Miksi markkinoinnin mittaaminen kannattaa

 

Markkinoinnin mittaaminen on elinehto markkinoinnin kehittämiselle ja siten tuloksellisuudelle. Ilman mittaamista markkinointi on pitkälti hakuammuntaa, joka ei tue liiketoimintaa ja sen tavoitteita - markkinoinnista tulee puuhastelua ilman todellisia liiketoimintahyötyjä.

Tässä muutama hyvä syy, miksi markkinoinnin mittaamista ei kannata jättää tekemättä:

1. Mittaaminen tuo markkinointiin kustannustehokkuutta

Markkinoinnin mittaaminen on ainoa keino varmistua siitä, että markkinointibudjetin käyttö on tuottoisaa. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavien seuraajien tai tykkääjien määrällä ei käytännössä ole mitään merkitystä, mikäli ne eivät tuo tulosta viivan alle. Mittaamisella saavutetaan kustannustehokkuutta, kun markkinoinnin toimenpiteet kohdistetaan vain niihin asioihin, jotka tuovat tulosta liiketoiminnalle.

 

2. Markkinoinnin suunnittelu helpottuu

Markkinoinnin mittaamisen myötä toimenpiteiden suunnittelu on helpompaa: kun tiedät, mitkä asiat toimivat ja tuovat tulosta, on järkevää keskittää panoksia näihin toimiin.

Toisaalta pelkästään menneisyyteen ei kannata tuijottaa, sillä suunnittelemalla markkinointia pelkästään aiempien tulosten pohjalta jumittuu helposti samojen asioiden toistamiseen. Uusia kanavia ja keinoja kannattaakin kokeilla rohkeasti ja uusien innovaatioiden testaamiseen on syytä jättää tilaa myös markkinointibudjettiin.

 

3. Mittaamisen ansiosta budjetin perustelu on helppoa

Kulukeskeisen markkinointibudjetin perustelu voi olla haastavaa - siksi budjetti kannattaakin perustella aina tuloskeskeisesti! Kun näytät numeroilla ja luvuilla budjetilla saavutettavat tulokset, helpottuu budjetin perustelu kuin itsestään.

Budjettiin kannattaakin ottaa konkreettisesti mukaan tavoite- ja tulosrivit, jotka pitävät sisällään lukuja ja numeroita pohjaten liiketoiminnan tavoitteisiin. Lisää vinkkejä budjetin perustelusta voit kuunnella aiemmasta webinaaritallenteestamme: “Miten perustelet B2B-markkinoinnin investoinnit organisaatiossasi?".

 

4. Mittaaminen tuo arvostusta markkinoinnille

Markkinoinnin on vaikea saada arvostusta organisaation sisällä, mikäli markkinoinnin tuomia hyötyjä ei pystytä näyttämään konkreettisesti. Tunnettuuden ja näkyvyyden kasvu eivät paljon mieltä lämmitä, mikäli se ei näy viivan alla.

Siksi markkinoinnin mittaamisessa tulee keskittyä liiketoiminnan mittareihin, joilla markkinoinnin vaikutus liiketoimintaan pystytään todistamaan. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi asiakashankintahinta, markkinoinnista lähtöisin olevat asiakkaat sekä uudet asiakkaat kanavakohtaisesti.

Markkinoinnin mittarit

Markkinoinnin onnistumisen määritykseen käytettävien mittareiden valinta kannattaa tehdä niiden käyttötarkoituksen ja asetetun tavoitteen mukaan. Tavoitteet ohjaavat suuntaa, johon yritys on matkalla, ja mittarit kertovat kuinka lähellä tai kaukana tavoitteista ollaan. Liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat samalla markkinoinnin tavoitteita ja sitä kautta markkinoinnin yksittäisiä toimenpiteitä.

Markkinoinnin mittarit voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: liiketoimintalähtöisiin ja markkinoinnin omiin mittareihin.

 

Liiketoimintalähtöiset mittarit

Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksista kertovat mittarit ovat erityisen tärkeitä niin markkinoinnin kokonaisvaltaisessa suunnittelussa kuin johdolle raportoinnissa. Liiketoimintalähtöinen mittaaminen parantaa yrityksesi markkinointia, helpottaa lisäbudjetin perustelua, kasvattaa markkinoinnin ja markkinointia toteuttavan henkilöstön arvoa.

Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksia mittaavia mittareita ovat mm. asiakashankintahinta, markkinoinnin tuomat uudet asiakkaat sekä markkinointi- ja myyntisuppilon sujuvuus. Liiketoimintalähtöisten mittarien valinnan yhteydessä kannattaa lisäksi sopia yhdessä yrityksen johdon kanssa liiketoimintalähtöinen dashboard, johon on hyvä valita 1-5 aktiivisesti seurattavaa mittaria.

 

Markkinoinnin omat mittarit

Markkinoinnin omat mittarit on tarkoitettu markkinoinnin tekijöiden käyttöön ja niiden avulla seurataan yksittäisten toimenpiteiden toimivuutta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi klikkausprosentit, avausprosentit, näyttökerrat, liidinhankintahinta ja niin edelleen.

Nämä mittarit ovat erinomaisia silloin, kun arvioidaan nimenomaan yksittäistä toimenpidettä ja halutaan kehittää sitä. Markkinoinnin omat mittarit eivät kuitenkaan kerro mitään markkinoinnin myynti- tai liiketoimintavaikutuksista tai markkinoinnin kokonaisvaltaisesta toimivuudesta!

Yksittäisten toimenpiteiden toimivuutta mittaavia mittareita olisi hyvä olla noin 1-3 kpl per toimenpide, joita seurataan aktiivisesti. On hyvä muistaa, että monet markkinoinnin toimenpiteet, kuten bloggaaminen tai hakukoneoptimointi, eivät tuo välittömiä tuloksia, vaan niiden hyödyt vaativat pitkäjänteistä työtä.

Lue lisää vinkkejä B2B-markkinoinnin mittareiden valintaan blogistamme.

Aloita markkinoinnin mittaaminen tavoitteista

Jotta markkinoinnissa mitataan oikeita asioita, täytyy tietää markkinoinnin tavoitteet. Hyvät markkinointitavoitteet perustuvat aina liiketoimintatavoitteisiin. Esimerkiksi markkinoinnin liiditavoite perustuu myyntitavoitteeseen: kuinka monta liidiä myynti tarvitsee markkinoinnilta päästäkseen tavoitteisiinsa?

Jotta markkinoinnin onnistumista voidaan mitata, sen tavoitteet on asetettava oikein. Tavoitteiden asettamisessa voi käyttää apunaan SMART-kaavaa. SMART-malli varmistaa, että asetetut tavoitteet ovat mitattavissa ja relevantteja liiketoiminnan näkökulmasta.

Millainen on hyvä markkinoinnin tavoite? Hyödynnä SMART-kaavaa:

 1. Tarkka (Specific)

 2. Mitattava (Measurable)

 3. Realistinen (Attainable)

 4. Relevantti (Relevant)

 5. Aikataulutettu (Time-bound)

 

Hyvä markkinoinnin tavoite on tarkka, sillä epämääräisiä tai abstrakteja tavoitteita ja niiden toteutumista on hankala mitata. Epämääräiset tai abstraktit tavoitteet, kuten asiantuntijakuvan kehittäminen, voidaan jakaa tarkempiin ja mitattavissa oleviin osatavoitteisiin, kuten blogin lukukertojen lisäämiseen. Markkinoinnin tavoitteiden on oltava mitattavia, jotta markkinoinnin kehittymistä voidaan seurata luotettavasti.

Liiketoimintatavoitteet tähtäävät kasvuun. Kuten jo aikaisemmin todettiin, markkinointitavoitteet johdetaan liiketoimintatavoitteista, jotta markkinoinnista tulee liiketoimintaa tukeva toiminto. Kasvutavoitteita asetettaessa on muistettava hyvän tavoitteen olevan aina saavutettavissa. Realistiset tavoitteet motivoivat hyviin tuloksiin ja palkitsevat toteutuessaan. Tiedätkö, miten muodostat realistisen ja relevantin, eli liiketoimintatavoitteita tukevan, markkinointitavoitteen? Lue blogistamme markkinoinnin tavoitteiden asettamisesta.

Aikataulutettu tavoite helpottaa paitsi mittaamista, myös esimerkiksi välitavoitteiden asettamista. Ilman aikataulua tavoite ei ole hyvä, sillä sen toteutumista voidaan aina siirtää. Tällöin markkinointia ei aktiivisesti kehitetä, vaan tavoitteen toteutumista ennemminkin odotetaan.

Lue blogistamme lisää, miten asetat markkinointitavoitteen SMART-kaavaa hyödyntäen.

SMART-kaava varmistaa, että markkinointitavoitteesi on tarkka, mitattava, realistinen, relevantti ja aikataulutettu. Hyvä markkinointitavoite tukee liiketoimintatavoitteita ja motivoi kehittämään markkinointia niiden mukaan.

 

Psst! Voit lukea videomarkkinoinnin mittaamisesta täältä!

Markkinoinnin raportointi: raportoi markkinoinnin tuloksellisuudesta

 

Raportoinnilla osoitetaan markkinoinnin nykytila tavoitteiden suhteen. Se helpottaa markkinoinnin kokonaiskuvan hahmottamista. Lisäksi markkinoinnin tulosten raportointi numeroin lisää markkinoinnin arvostusta organisaation sisällä. Kun markkinoinnin tuloksellisuus liiketoimintaan osoitetaan konkreettisesti, on myös markkinoinnin investointien perustelu helpompaa.

Hyvä markkinointiraportti osoittaa markkinoinnin vaikutuksen liiketoimintaan. Punaisena lankana voidaan käyttää esimerkiksi markkinointi- ja myyntisuppiloa.

Yhteen kokoavan raportin avulla voidaan osoittaa esimerkiksi miten verkkosivukävijä muuttuu liidiksi ja etenee myyntisuppilon läpi ostavaksi asiakkaaksi. Asiakkaan ostopolun varrelta voidaan osoittaa esimerkiksi konversioprosentit ja liidien läpimenoaika.

Liiketoimintalähtöisen kuvauksen lisäksi raportoinnin ja analysoinnin avulla pystytään kehittämään markkinoinnin toteutusta. Toimenpiteiden mittaaminen on ainoa keino varmistua siitä, että markkinointi keskittyy oikeisiin asioihin.

Mitkä mittarit auttavat markkinoinnin kehittämisessä?

 • Kävijät ja liidit kanavittain

 • Liidi- ja asiakashankintahinta kanavittain

 • Erilaisten kampanjoiden ja mainosten tehokkuus

 • Yksittäisten verkkosivujen toimivuus

 • Suosituimmat liidimateriaalit ja blogit

 • Tärkeimpien avainsanojen hakutulossijoitus

 

Mittaamalla voidaan selvittää, mitkä toimenpiteet vetoavat markkinoinnissa ja tavoittavat kohderyhmän. Vertailemalla eri sisältöjen ja markkinointikanavien tehokkuutta pystytään löytämään toimivimmat kokonaisuudet omalle kohdeyleisölle. Raportoinnin avulla markkinoinnin suunnittelu perustuu dataan, mikä tekee markkinoinnista ennustettavaa ja siten tehokkaampaa.

Varsinainen hyöty raportoinnista saadaan, kun sitä käytetään markkinoinnin kehittämiseen. Lue blogistamme, millainen on hyvä markkinoinnin kuukausiraportti ja miten sen avulla markkinointia on mahdollista kehittää. 

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen

 

Modernin markkinoinnin keinoista sisältömarkkinointi on tänä päivänä monelle yritykselle keskeinen osa työkalupakkia - eikä ihme, tuovathan sisällöt liiketoiminnalle mitattavia tuloksia onnistuessaan. Lue blogistamme tarkemmin siitä, mihin sisältömarkkinoinnin teho perustuu.

Sisältömarkkinoinnin tehokkuutta on yhtä lailla oleellista mitata kuin mitä tahansa muutakin markkinointia. Sisältömarkkinointia voit mitata esimerkiksi seuraavien mittareiden avulla:

 • Sisältöjen kulutus

 • Sisältöjen jakaminen

 • Uudet liidit

 • Myynnillinen vaikutus

Sisältömarkkinoinnin laadun mittaaminen

Myös sisältömarkkinoinnin laadukkuutta on syytä mitata. Koska sisältöjä tulvii joka puolelta eteemme, on tärkeää erottua ja tuottaa kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä. Sisältöjen onkin oltava paitsi sisällöllisesti, mutta myös teknisesti laadukkaita. Laadullisina mittareina kannattaa käyttää esimerkiksi jakojen, suosittelujen ja tykkäysten määrää, sisällön käyttöä sekä re-engagementia.

Re-engagement

Re-engagement eli uudelleensitouttaminen on yksi tärkeimmistä mittareista sisältömarkkinoinnin laadun mittaamisessa. Sitä voidaan mitata esimerkiksi materiaalien uudelleenlatauksina: kuinka moni aiemmista webinaariin osallistuneista ilmoittautui seuraavaankin webinaariin?

Jaot suosittelut ja reaktiot

Myös jaot, suosittelut ja reaktiot sisältöihin ovat päteviä mittareita sisältöjen laatua tarkasteltaessa - tällöin on tärkeä kiinnittää myös huomiota siihen, että sisältö tavoittaa oikean kohderyhmän. Laadukaskaan sisältö väärälle yleisölle kohdistettuna ei kerää huomiota.

Sisältöjen kulutus

Lisäksi sisältöjen kulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota myös laadun mittaamiseksi. Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia mittareita: onko kohderyhmä lukenut artikkelit loppuun saakka, onko video katsottu kokonaan, onko sähköpostista siirrytty nettisivuille lukemaan lisää aiheesta jne. Mikäli esimerkiksi webinaarista katoaa puolet yleisöstä jo ensimmäisen vartin aikana, voi sisällössä päätellä olevan parantamisen varaa.

Täysin mitattavaa B2B-markkinointia

 

Me PowerMarkkinoinnilla toteutamme täysin mitattavaa ja liiketoimintalähtöistä B2B-markkinointia. Markkinointikumppanuutemme perustuu asiakkaamme liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kasvutavoitteita tukevaan markkinointiin.

Kaikki markkinointitoimenpiteemme ovat mitattavia. Mittaamme markkinoinnin tehokkuutta, jotta pystymme kehittämään sitä. Suunnitelmamme perustuu pilottiprojektissa kerättyyn dataan, jota rikastamme jatkuvasti kumppanuuden aikana parhaan tuloksen takaamiseksi. Datan avulla markkinoinnista tulee tehokkaampaa ja ennustettavaa.

Käytämme raportoinnin tukena mm.Databoxia, jonka avulla asiakkaallamme on aina saatavilla reaaliaikaiset markkinoinnin tärkeimmät tunnusluvut, visuaalisesti yhteen koostettuna. Databox kerää ja kokoaa tietoa yhteen eri datalähteistä, mikä helpottaa markkinoinnin kokonaiskuvan hahmottamista.

Databoxin reaaliaikaisesti päivittyvä näkymä 

 

Selkeät raportit auttavat havainnollistamaan, missä mennään juuri nyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Reaaliaikainen raportointi mahdollistaa esimerkiksi kampanjan seurannan ja nopean reagoinnin sen mittareiden kehittymiseen. Reaaliaikaisen raportoinnin lisäksi Databoxin avulla voidaan tehdä kuukausiraportit, jotka osoittavat markkinoinnin liiketoimintavaikutukset pidemmällä aikavälillä.

Databox mahdollistaa myös pidemmän aikavälin seurannan 

Emme vain mittaa markkinoinnin tuloksia. Autamme asiakkaitamme asettamaan oikeat markkinoinnin mittarit ja hyödyntämään mittaamisesta saatua dataa markkinoinnin kehittämisessä. Kokemuksemme yhdistettynä markkinoinnin mittaamisella saatuun dataan mahdollistaa aidosti liiketoimintaa hyödyttävän markkinoinnin.

Varaa maksuton sparraushetki

 

 

Haluatko asiantuntijamme näkemyksen siitä, miten te pääsisitte alkuun mitattavan markkinoinnin kanssa? Varaa maksuton sparraushetki ja ota askel kohti tuottoisampaa markkinointia.

Mikä Power­Markkinointi?

PowerMarkkinointi Oy on tulosvastuulliseen B2B-markkinointiin erikoistunut asiantuntijatoimisto. Meidän tehtävämme on saada markkinointi tukemaan liiketoimintaasi ja generoimaan liidejä inbound-markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation keinoin. Nykyisellä toimintamallilla PowerMarkkinointi Oy on toiminut vuodesta 2011.

Meillä on tyytyväisiä asiakkaita ympäri Suomen pienistä yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin. Missiomme on saada markkinointi tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa oikeasti ja mitattavasti. Siinä me olemme hyviä.

 

Keskustele asiantuntijan kanssa